Төгсөгчийн судалгааны асуулгын маягтууд

Мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын “Хувь хүний нууцын тухай” хуулийн холбогдох заалт болон “Статистикийн тухай” хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3 дугаар заалтын дагуу чандлан хадгална.

(Судалгааг зөвхөн криллээр бөглөнө үү)

1

Төгсөгчийн овог

2

Төгсөгчийн нэр

3

Регистрийн дугаар

4

Хүйс

5

Нас

6

ЭЗШУИС-ийг төгссөн он

7

Амьдарч буй газар хаяг

8

Холбоо барих утас

9

Цахим шуудан

10

фэйсбүүк хаяг

11

Одоо ажил эрхэлж байгаа юу?

15

Одоо ажил эрхлээгүй ч сургууль төгссөнөөс хойш ямар нэг ажил эрхэлсэн үү?

17

Хамгийн сүүлд ажлаасаа гарсан шалтгаан